TỌA ĐÀM PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

0
Map Unavailable

Thời gian tổ chức
Ngày - 14/12/2018
Giờ - 2:00 pm - 4:00 pm

Địa điểm
TRUYỀN HÌNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM ( TÒA NHÀ BỘ TƯ PHÁP - 200 C VÕ VĂN TẦN, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH )


Tọa đàm pháp luật trực tuyến:

NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ QUYỀN KHỞI KIỆN CỦA CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Đơn vị tổ chức: Truyền hình pháp luật Việt Nam

Chủ đề 1: Pháp lý chung về các quyền cổ đông trong công ty cổ phần

Chủ đề 2: Thực trạng ngày càng nhiều vụ kiện dân sự liên quan đến các cổ đông trong công ty cổ phần

Chủ đề 3: Thực trạng ngày càng nhiều vụ kiện hình sự liên quan đến các cổ đông trong công ty cổ phần

Chủ đề 4: Các vấn đề cần nắm vững liên quan quyền khởi kiện của cổ đông trong công ty cổ phần

Chia sẻ.