Thông tin liên hệ :

Cô Ngô Thị Ánh Dương – Thư ký văn phòng Hiệp hội

Điện thoại: 0918 699 209 – Email: admin@doanhnhanvietnam.org.vn