Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025