Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

Quyền lợi

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ

I. Quyền lợi của hội viên

 1. Được quyền tham gia các hoạt động của Hiệp hội, tham dự đại hội của Hiệp hội.
 2. Được thảo luận, biểu quyết, chất vấn mọi công việc của Hiệp hội. Được kiến nghị, đề đạt ý kiến của mình với các cơ quan Nhà nước thông qua Hiệp hội.
 3. Được ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành Hiệp hội và các chức vụ khác của Hiệp hội.
 4. Được phổ biến kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, cung cấp thông tin, tài liệu; được tham dự các khóa đào tạo, thuyết trình và các chương trình giao lưu với doanh nghiệp thuộc Hiệp hội tại các địa bàn, khu vực khác nhau.
 5. Được giúp đỡ, giới thiệu với các cơ sở trong và ngoài nước và các Hiệp hội khác để tìm kiếm cơ hội sản xuất, kinh doanh.
 6. Được bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp trong các hoạt động kinh doanh và sản xuất.
 7. Được quyền ra khỏi Hiệp hội nếu thấy không thể hoặc không muốn tham gia.
 8. Hội viên liên kết và hội viên danh dự được hưởng các quyền như hội viên chính thức, trừ các quyền ứng cử, bầu cử và biểu quyết.
 9. Hưởng nhiều ưu đãi từ thẻ kết nối Connect+ của BAOOV.

II. Nghĩa vụ của hội viên

 1. Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật của Việt Nam và các nước nơi doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 2. Tuân thủ Điều lệ Hiệp hội, thực hiện nghị quyết của Hiệp hội, tham gia các hoạt động của Hiệp hội, đoàn kết hợp tác với các hội viên khác để xây dựng tổ chức Hiệp hội ngày càng vững mạnh.
 3. Tuyên truyền, quảng bá tôn chỉ mục đích, Điều lệ Hiệp hội, hình ảnh và danh tiếng của Hiệp hội; bảo vệ danh dự và lợi ích của Hiệp hội; trao đổi thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội.
 4. Đóng hội phí đầy đủ.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN TẠI ĐÂY