Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

Kêu gọi đầu tư vào tỉnh Nghệ An đến năm 2020