Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

KIỀU BÀO CHUNG SỨC XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN