Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài
Kết nối doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)